Siirry sisältöön

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsinki Biennaalin verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://helsinkibiennaali.fi/

Tavoitteet

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsinki Biennaalin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG v2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Havaitut puutteet
Tekstiä kuvien päällä

Sivustolla on kuvia, joiden päälle on asetettu tekstiä. Näiden lukeminen on erityisen työlästä etenkin heikkonäköisille ja kognitiivisista toimintarajoitteista kärsiville. Kuvissa voi olla tekstin taustalla epätasaista pintaa, jonka takia lukeminen on lähtökohtaisesti työlästä. Kuvien päälle aseteltu teksti on kuitenkin myös osa Biennaalin visuaalista ilmettä. Lisäksi kuvien sisältämä informaatio löytyy sivuilta myös normaalissa tekstimuodossa. Visuaaliseen ilmeeseen tullaan jatkossa kiinnittämään huomiota saavutettavuuden näkökulmasta.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 20.7.2020.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.

Sivut testattiin laajasti yleisimmillä näkövammaisten käyttämillä ruudunlukuohjelmilla, joita ovat Windows-ympäristössä Jaws ja NVDA sekä iOS-järjestelmässä Voiceover. Näiden lisäksi testauksessa käytettiin yhdistelmiä Microsoft Edge + Narrator, macOS Safari + VoiceOver ja Android-järjestelmän Chrome + Talkback.

Arviointityökalujen raportoimat epäkohdat on tarkastettu ja tarvittaessa korjattu lukuun ottamatta tämän selosteen kohdassa ”Havaitut puutteet” mainittuja kohtia.

Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on tehnyt Annanpura oy.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa, sekä määräajoin, kuitenkin vähintään kerran vuodessa, suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaavat Helsinki Biennaalin työntekijät yhdessä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Helsinki Biennaalin yleinen sähköpostiosoite on helsinkibiennial@hel.fi.

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinkibiennial@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinkibiennial@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Avoinna: ma–pe klo 8.00–16.15

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 20.7.2020
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki