Skip to content
  • Aktuellt
01.09.2021

Helsingforsbiennalen har blivit Ekokompassen-certifierad

 

Helsingforsbiennalen har blivit Ekokompassen-certifierad i enlighet med miljöhanteringssystemet Ekokompassen för sitt sätt att hantera miljöfrågor.

Ansvarsfullhet och bevarandet av den ekologiska hållbarheten är centrala värderingar för Helsingforsbiennalen, och därför har särskild uppmärksamhet fästs vid miljöfrågor från första början. Helsingforsbiennalen iakttar miljösystemet Ekokompassen som styr planeringen och ordnandet av konstevenemanget så miljövänligt som möjligt.

Ekokompassen, som utvecklats av Finlands naturskyddsförbund, är ett system som baserar sig på internationella standarder för miljöledning. Det innehåller 10 miljökriterier som parter som anslutit sig till systemet ska iaktta. Ekokompassen-certifikatet beviljas för tre år åt gången. En revisor granskar hur målen har uppnåtts.

“Helsingforsbiennalens styrka i fråga om miljöfrågor ligger i dess starka engagemang när det gäller ansvarighet, dess omfattande och aktiva nätverkssamarbete och dess vilja att förändra attityder och verka som föregångare i miljöfrågor. Skanslandets natur och Östersjön utgör en väsentlig del av Helsingforsbiennalen, både som lokalitet och inspiration för konstnärerna. Man har satsat på ansvarighetskunnande genom att anställa en miljökoordinator för projektet, vilket har gett resurser för ett brett nätverkssamarbete och expertkunskap när det gäller att beakta miljöfrågor.” – utdrag ur auditeringsrapporten

Helsingforsbiennalens miljösamordnare Kiira Kivisaari påbörjade Ekokompass-arbetet hösten 2019.

“Att bygga upp Ekokompassen-systemet har varit en fin inlärningsprocess. För att vi även i fortsättningen ska kunna producera den här typen av evenemang måste vi knyta miljötänket ännu tätare samman med det vardagliga arbetet och sätta upp ännu mer ambitiösa mål för oss själva. En av de viktigaste frågorna på vägen mot koldioxidneutralitet är att förstå varifrån utsläppen kommer och vad man kan göra för minska dem”, berättar Kivisaari.