Skip to content
  • Aktuellt
02.09.2020

Övergångspolitikens instrumentpanel styr den ekologiska återuppbyggnaden

I HAM-salen visas 15.–27.9 verket Övergångspolitikens instrumentpanel av forskningsenheten BIOS som ger en översiktsbild av hur en ekologisk återuppbyggnad kan genomföras. Med hjälp av instrumentpanelen kan besökarna axla statsledningens roll och bedöma hur väl åtgärderna lyckats. I anslutning till utställningen ordnas 15.9 kl. 14 en diskussion, som streamas på Helsingforsbiennalens kanaler i sociala medier och publiceras senare som inspelning.

Påståendet ”Resultatet beror på vad du mäter” håller inte riktigt streck. Till exempel den ekonomiska tillväxten har varit knapp under de senaste åren.

Men påståendet är endast delvis sant. Det är svårt att uppnå något om man inte följer upp eller bedömer framskridandet. De största tidningarnas ledare, de politiska debattprogrammen i tv och de största ekonomiska nyheterna har under de senaste åren uttryckligen följt upp hur BNP, sysselsättningen och den offentliga skuldsättningsgraden har utvecklats. Dessa indikatorer utgör kärnan i statens tillväxtstrategi.

Under de kommande 15–30 åren är statens viktigaste uppgift dock att radikalt minska på klimatutsläppen och förbrukningen av naturresurser så att medborgarnas möjligheter till ett gott liv snarare ökar än minskar. Forskningsenheten BIOS kallar denna enorma uppgift för ekologisk återuppbyggnad. I stället för tillväxtstrategier kräver genomförandet av den en övergångspolitik, som innebär att samhället övergår från nuvarande system baserade på fossila bränslen och en alltför stor användning av naturresurser till en ny infrastruktur och praxis som stöder mänskligt liv.

Tillväxtstrategin har två problem. För det första saknas det empiriska vetenskapliga bevis på en växande ekonomi, som skulle minska på klimatutsläppen, förbrukningen av naturresurser och annan belastning av ekosystem – i synnerhet tillräckligt snabbt och permanent. För det andra är tillväxtstrategin ett svag politisk metod för styrningen av ekonomin och samhället. Den styr inte systematiskt ekonomiska aktörer och branscher i rätt riktning med tanke på den ekologiska återuppbyggnaden. Tillväxtstrategin visar inte vilka konkreta åtgärder som måste vidtas för återuppbyggnaden, utan uppmuntrar till att öka all produktion och konsumtion oberoende av innehåll och konsekvenser.

BIOS instrumentpanel erbjuder en övergripande bild av hur övergångspolitiken kan följas upp och bedömas. Den innehåller fem mycket viktiga indikatorer: koldioxidbalanstotal förbrukning av naturresurserstatens likviditetsamhällelig resiliens och övergångssysselsättning.

Som utställningsplats styr konstmuseet uppmärksamheten till forskningsrönens och politikens estetiska och kulturella aspekter. Kunskapens betydelse i samhället baserar sig inte endast på fakta, och de mest relevanta argumenten vinner inte alltid. Därför är det viktigt att se på den argumentation som dominerar i samhällsdebatten och vad som attraherar beslutsfattare och informationsförmedlare – och varför. Övergångspolitikens instrumentpanel är ett verktyg med vars hjälp man kan analysera världen och tänkandet. Är det en lyckad gest? Skapar panelen förutsättningar för att förflytta fokus i samhällsdebatten så att en kontrollerad och snabb kursändring i samhället möjliggör hållbara system?

I anslutning till utställningen ordnas 15.9 kl. 14 en diskussion, som streamas på Helsingforsbiennalens kanaler i sociala medier och publiceras senare som inspelning.

Du kand följa diskussionen på Facebook och Youtube. Diskussionen kommer att hållas på finska.

Ursprungligen beställde HAM verket av forskningsenheten BIOS till Helsingforsbiennalen på Skanslandet sommaren 2020.

Animationerna har gjorts av Heta Jokinen och Heta Jäälinoja (andelslaget Paperihattu).

BIOS uppstod 2015 när en grupp forskare ansåg att till exempel medierna behandlade miljöfrågor lösryckta från ekonomiska och politiska frågor. Enligt forskarna behövdes det sektoröverskridande samarbete som binder ihop naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska aspekter. Syftet med den självständiga forskningsenheten är förutom ta fram fakta att utveckla den samhälleliga dialogen med olika parter, i synnerhet journalister och beslutsfattare.

Forskningsenheten BIOS: https://bios.fi

Ekologisk återuppbyggnad: https://eko.bios.fi

Övergångspolitikens instrumentpanel / HAM-salen / HAM Helsingfors konstmuseum
Fritt inträde
Tennispalatset, Södra Järnvägsgatan 8, 2 vån
Öppet: tis–sön kl. 11–19, mån stängt