Skip to content

BIOS

FI
Forskningsenheten BIOS skapar verktyg för tvärvetenskapligt och -konstnärligt samarbete. Forskningsenheten tar fram övergripande information om miljöfaktorernas inverkan på samhället och för en dialog med olika parter, såsom beslutsfattare, medier och det civila samhället.

BIOS uppstod 2015 när en grupp forskare ansåg att till exempel medierna behandlade miljöfrågor lösryckta från ekonomiska och politiska frågor. Enligt forskarna behövdes det sektoröverskridande samarbete som binder ihop naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska aspekter. Syftet med den självständiga forskningsenheten är förutom ta fram fakta att utveckla den samhälleliga dialogen med olika parter, i synnerhet journalister och beslutsfattare.

Verksamheten startade som ett pilotprojekt i samarbete med Yles samhällsredaktion: BIOS sammanställde vetenskapliga fakta om bland annat hav och skogar samt livsmedel och klimatförändringar för journalister. Samtidigt utvecklades journalistiska metoder för att förbättra informationen om klimatförändringen även på samhällsnivå. Forskningsenheten har arbetat på bred bas med olika samarbetspartner och projekt. Forskningsenheten BIOS vetenskapliga bakgrundsdokumentär om FN:s rapport om global hållbar utveckling 2019 väckte stor uppmärksamhet i medier runt om i världen. Helsingforsbiennalen har fört en dialog med forskningsenheten från första början. Forskningsenheten BIOS består av åtta forskare: Jussi T. Eronen (f. 1978), Ville Lähde (f. 1972), Karoliina Lummaa (f. 1977), Paavo Järvensivu (f. 1982), Antti Majava (f. 1977), Tero Toivanen (f. 1980), Tere Vadén (f. 1969) och Emma Hakala (f. 1984), som anslöt sig till gruppen 2018.

Bilder: Matti Pyykkö