Skip to content
  • Aktuellt
20.10.2020

Hållbara konstevenemang – Ekokompassen står för verktygen och ramarna

Ansvarsfullhet och bevarandet av den ekologiska hållbarheten är centrala värderingar för Helsingforsbiennalen, och därför har särskild uppmärksamhet fästs vid miljöfrågor från första början. Helsingforsbiennalen iakttar miljösystemet Ekokompassen som styr planeringen och ordnandet av konstevenemanget så miljövänligt som möjligt.

Ekokompassen, som utvecklats av Finlands naturskyddsförbund, är ett system som baserar sig på internationella standarder för miljöledning. Det innehåller 10 miljökriterier som parter som anslutit sig till systemet ska iaktta. Helsingforsbiennalens miljösamordnare Kiira Kivisaari påbörjade Ekokompass-arbetet hösten 2019.

”I mitt arbete får jag motivation av att biennalen för samman olika slags människor, och eftersom vi är ett stort evenemang har vi stora påverkningsmöjligheter – och även en skyldighet att agera hållbart”, berättar Kivisaari.

Ekokompassen-arbetet började med en preliminär kartläggning av det som Helsingforsbiennalen redan gör för miljön och vad som borde utvecklas. Kartläggningen omfattade såväl HAM, Skanslandet och biennalen som Forststyrelsen och företagarna på Skanslandet.

Ekokompassen står för verktygen och ramarna för arbetet. Helsingforsbiennalen och HAM fick också handledning av stadens miljötjänster.

”Resultaten av den preliminära kartläggningen var i linje med förväntningarna. Eftersom Forststyrelsen har ett mer krävande miljösystem, var det naturligt att välja Ekokompassen. Företagarna på Skanslandet var engagerade från första början. Det är viktigt att både Forststyrelsen och företagarna deltar, eftersom de spelar en viktig roll på evenemanget.”

Vilka praktiska miljöfrågor beaktas när biennalen ordnas?

”Den unika naturen på Skanslandet ställer noggranna krav för biennalen. Alla utställningsplatser har valts tillsammans med en miljöskyddsbiolog, och monteringen och nedmonteringen av evenemanget samt efterarbetena utförs så miljövänligt som möjligt. Största delen av marknadsföringsmaterialet är digitalt. Vi delar till exempel inte ut papperskartor, utan de finns i den webbläsarbaserade mobilguiden. På både ön och sjöbussarna ordnas avfallssorteringen så väl och tydligt som möjligt. Med företagarna på ön har man i sin tur avtalat om att alla kärl ska vara bionedbrytbara”, berättar Kivisaari.

Helsingforsbiennalen är ett stort evenemang som planerats en längre tid. Miljöfrågor har också beaktats i alla förberedelser.

”All aktivitet resulterar i utsläpp. Det har varit intressant att följa med logistiken. Alla resor med färjor, flyg, tåg och bussar har bokförts, och vi har samlat in så exakta uppgifter om dem som möjligt. Vi har till exempel grundligt diskuterat hur många gånger konstnärerna måste besöka platsen där konstverket uppförs – och vad som sker med utställningskonstruktionerna efter utställningen.”

Ekokompassen-certifikatet beviljas för tre år åt gången. En revisor granskar hur målen har uppnåtts. Även HAMs miljöprogram har införts.

”Vi har diskuterat en hel del med andra museer bland annat om de ideala förhållanden som utställningsobjekt kräver. Det gäller att utreda om de faktiskt är så exakta som det sägs eller om energiförbrukande kriterier kunde luckras upp utan att skada föremålen. Även olika sätt att resa och flygtransporter av konst till museer diskuteras.”

Helsingforsbiennalen vill vara ett hållbart konstevenemang och har därför förbundit sig till transparenta miljöåtgärder i dag och i framtiden.

”Om vi även framöver vill ordna evenemang, bör det teoretiska och praktiska miljötänkandet bli en fast del av arbetet. Det är viktigt att skapa en kultur där miljöfrågor inte bara är ett ’trevligt plus’, utan en del av de normala arbetsrutinerna”, konstaterar Kivisaari.

ekokompassi.fi
Läs mer om Helsingforsbiennalens hållbarhet här.

Text: Katja Viitalähde-Annala