Siirry sisältöön
  • Ajankohtaista
10.03.2022

Helsinki Biennaalista on julkaistu laaja vaikuttavuustutkimus

Nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaalista on julkaistu laaja vaikuttavuustutkimus, jossa tarkastellaan biennaalin vaikuttavuutta erityisesti tapahtuman sosiokulttuuristen ja imagollisten vaikutusten, ympäristövaikutusten sekä taloudellisten vaikutusten näkökulmasta. Kaupunginkanslian uudesta julkaisusta Helsinki Biennaalin vaikuttavuustutkimus 2021 selviää, että tapahtuma vastasi sille asetettuihin tavoitteisiin ja vaikuttavuuden odotuksiin.

Kesällä 2021 Helsingissä järjestettiin ensimmäistä kertaa kansainvälinen nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaali. Tapahtuma esitteli 41 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää sekä Suomesta että eri puolilta maailmaa. Biennaalissa Vallisaaressa vieraili tapahtuma-aikana kesä–syyskuussa 148 000 kävijää, minkä lisäksi tapahtuma tarjosi yleisölle taide-elämyksiä eri puolilla Helsinkiä. Biennaalin kuratoinnista ja tuotannosta vastaa HAM Helsingin taidemuseo. Seuraavan kerran Helsinki Biennaali järjestetään vuosina 2023 ja 2025.

Vaikuttavuustutkimuksen tavoitteena oli kerätä ensimmäisestä biennaalista kattavat lähtötasotiedot ja lisäksi tuottaa tietoa tapahtuman vaikuttavuudesta. Vaikuttavuutta arvioitiin suhteessa biennaalille asetettuihin kolmeen päätavoitteeseen: 1) Helsingin tunnettuuden kasvattaminen korkeatasoisena kuvataide- ja kulttuurikaupunkina, 2) merellisen Helsingin ja merellisten palvelujen esiin nostaminen ja 3) ekologisesti kestävän ja vastuullisen tapahtuman järjestäminen.

Keskeisimpiä tutkimusaineistoja olivat Vallisaaressa toteutettu yleisökysely, helsinkiläisille suunnattu kuntalaiskysely ja tapahtuman kävijälaskentadata. Tutkimuksen osana haastateltiin tapahtuman taiteilijoita ja yhteistyökumppaneita ja Helsingin kuvataidekentän asiantuntijoita. Lisäksi toteutettiin yrityskysely biennaaliin läheisesti liittyville merellisille yrittäjille. Biennaalin ympäristöohjelmaan liittyneiden ympäristövaikutusten aineisto kerättiin osana Ekokompassi-järjestelmän toteuttamista.

Helsingin maine korkeatasoisena kuvataide- ja kulttuurikaupunkina vahvistui

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tapahtuma vastasi sille asetettuihin tavoitteisiin ja vaikuttavuuden odotuksiin. Biennaali tarjosi taide-elämyksiä erityyppisille yleisöille ja vahvisti Helsingin mainetta korkeatasoisena kuvataide- ja kulttuurikaupunkina. Lisäksi tapahtumalla tuettiin onnistuneesti Helsingin merellisen strategian tavoitteita – kyselyihin vastanneet kokivat, että vierailu lisäsi kiinnostusta Helsingin saaristoa kohtaan, ja he pitivät Helsingin saariston vapaa-ajankäytön edistämistä hyvänä asiana. Helsinki Biennaali sitoutui lisäksi noudattamaan ympäristöohjelmansa kriteereitä ja toimimaan kestävällä ja vastuullisella tavalla tapahtuman järjestämisessä myös jatkossa.

Kävijäkokemukset positiivisia – ulkoilun ja taiteen yhdistelmä houkutteli

Tutkimuskatsaus osoittaa, että Helsinki Biennaali oli monella tapaa ainutlaatuinen tapahtuma. Tapahtuman järjestäminen Vallisaaressa koettiin onnistuneeksi, sillä sijainti tarjosi mahdollisuuden kokea taide-elämyksiä luonnossa ja sai monet kävijöistä katsomaan Helsinkiä uudella tavalla. Vierailulla haluttiin yhdistää ulkoilua ja taidetta, mikä paikan päällä toteutui kävijöiden mukaan erinomaisesti. Suurin osa kävijäkyselyyn vastanneista antoikin tapahtuman kokonaisarvosanaksi hyvän tai erinomaisen, ja suurin osa heistä koki mieleenpainuvia taide-elämyksiä vierailunsa aikana.

Kritiikkiä tapahtumakokemuksestaan kävijät antoivat muun muassa jonotuksesta lautoille, tapahtuman esteettömyydestä ja ravintolapalveluiden hinta–laatusuhteesta ja niiden pääasiallisesta keskittymisestä yhteen paikkaan.

Kaksi kolmesta biennaalissa vierailleesta oli naisia, ja kävijäprofiili oli selvästi painottunut korkeasti koulutettuihin. Noin puolet kävijöistä oli helsinkiläisiä, ja pääkaupunkiseudun ulkopuolelta Suomesta oli kotoisin noin neljännes kävijöistä. Ulkomaisia oli noin joka kymmenes.

Lue vaikuttavuustutkimus kokonaisuudessaan täällä.

Vuoden 2023 Helsinki Biennaalin kuraattori julkaistaan maaliskuun lopussa.

Kuva: Maija Toivanen/HAM/Helsinki Biennaali